Međunarodna vozačka dozvola

Međunarodna vozačka dozvola (MVD) izdaje se na osnovu Međunarodne konvencije o drumskom saobraćaju od 08.11.1968., a u skladu sa Zakonom o ovlašćenjima AMS RS (Sl. glasnik RS, br. 01/2009), Pravilnikom o uslovima za obavljanje poslova javnih ovlašćenja i ovlašćenja (Br. 01-2-231/10 od 18.05.2010.) i Pravilnikom o međunarodnoj vozačkoj dozvoli (Sl. glasnik BiH, br. 13/07, 42/11).

MVD je štampana na: srpskom, francuskom, engleskom, španskom, ruskom i njemačkom jeziku.

MVD se izdaje na zahtjev vozača sa prebivalištem u BiH, a na osnovu važeće vozačke dozvole izdate od strane nadležnog tijela BiH na period od 2 godine od dana izdavanja, ukoliko rok važenja nacionalne vozačke dozvole nije kraći od 2 godine. Ukoliko je taj rok kraći, MVD važi do isteka važenja nacionalne vozačke dozvole.

MVD se ne može izdati vozaču kome je odlukom nadležnog tijela izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera upravljanja motornim vozilom određene kategorije, dok zabrana traje.

IZDAVANJE MVD

Izdavanje MVD se vrši na lični zahtjev i uz prisustvo korisnika.

Uz zahtjev za izdavanje MVD se prilaže slijedeća dokumentacija:

  • Važeća lična karta na uvid
  • Važeća nacionalna vozačka dozvola na osnovu koje se zahtijeva izdavanje MVD
  • 2 fotografije formata 35 mm x 45 mm.

Cijena međunarodne vozačke dozvole iznosi 30,00 KM.