EKSTRA

MEMBERSHIP

  1. MAIN MANU
  2. /
  3. EKSTRA MEMBERSHIP

20 KM

ANNUALLY

LEGAL PERSON

25 KM

ANNUALLY

LEGAL ENTITY

MEMBERSHIP RIGHTS

VEHICLE TOWING SERVICE IN THE CASE OF A TRAFFIC ACCIDENT IN SERBIA, CROATIA AND MONTENEGRO, FROM THE PLACE OF THE ACCIDENT TO THE PLACE OF RESIDENCE WITH A 50 PERCENT DISCOUNT. * once a year

FREE VEHICLE TRANSPORTATION IN THE CASE OF A TRAFFIC ACCIDENT IN THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF SRPSKA. *unlimited number of times

UP TO 100 KILOMETERS OF FREE VEHICLE TRANSPORTATION IN CASE OF FAILURE IN THE TERRITORY OF BiH. *once a year

FREE ROAD ASSISTANCE SERVICE IN CASE OF FAILURE AND FREE TRANSPORT TO THE FIRST SAFE PLACE IN THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF SRPSKA. *unlimited number of times

TOWING SERVICE FOR VEHICLE IN CASE OF FAILURE OR TRAFFIC ACCIDENT IN BiH WITH A DISCOUNT OF 20%. *unlimited number of times

20% PERCENT DISCOUNT ON SERVICES IN AMS RS WORKSHOPS. *unlimited number of times *unlimited number of times

DISCOUNT ON THE PURCHASE OF FUEL AT GAS STATIONS WITH WHICH AMS RS HAVE CONTRACTS IN THE AMOUNT APPROVED BY THE GAS STATIONS.

DISCOUNTS IN AMS RS LOYALITY CLUB 1285.

ROADS CONDITIONS AND OTHER TRAVEL INFORMATIONS.

 FREE ORGANIZATION OF ALL KIND OF ROAD ASSISTANCE.

Члан АМС РС остварује чланска права искључиво позивом Информативно-диспечерског центра АМС РС на број 1285 или +387 51 34 1285 ако се зове из иностранства, уз обавезно поштовање сљедећег:

1.      Носилац чланства је правно лице или физичка особа односно члан његове уже породице и сва права се вежу уз особу и возило члана АМС РС, као корисника услуга.

2.      Члан АМС РС или члан његове уже породице остварује чланска права или чланске погодности везане уз „возило“ ако у тренутку настанка потребе за услугом управља моторним возилом или је путник у возилу и ако је у тренутку пружања услуге на мјесту пружања услуге.Изузетно члан не мора бити на мјесту пружања услуге ако му је потребна љекарска помоћ или из других оправданих разлога.

3.      Чланови АМС РС организовани су кроз ауто мото друштва и ауто мото клубове.

4.      Важност  чланских права престаје ГОДИНУ ДАНА НАКОН УЧЛАЊЕЊА.

5.      Чланови уже породице, у смислу кориштења одређених бесплатних права, су супружник и дјеца, а право остварују само по основу возила члана.

6.      Члан АМС РС може бити и особа која не посједује сопствено возило.

7.      Нови члан је лице које се први пут учлани или лице које је имало прекид чланства дужи од 30 дана.

8.      Обавеза члана је да даје тачне податке о себи и члановима своје породице у случајевима када се то захтјева.

9.      Возило, у смислу коришћења појединих бесплатних права на услуге, је возило (мотоцикл, путнички аутомобил, комби возило до 9 сједишта или „motor home“) у власништву члана, односно возило којим се у тренутку незгоде превозио члан АМС РС.

10.  Мања материјална штета је штета у саобраћајној незгоди настала на возилу на којем нису оштећени витални дијелови и склопови и које може самостално да се креће на путу.

11.  Саобраћајна незгода је догађај на путу или који је почео на путу, у којој је учествовало најмање једно возило у покрету и у којој је једно или више лица погинуло или повријеђено или је настала материјална штета.

12.  Учесник у саобраћајној незгоди у којој је неко изгубио живот или био повријеђен, или је настала већа материјална штета дужан је да:

·         остане на мјесту саобраћајне незгоде, с тим што се може привремено удаљити само ради пружања помоћи лицима повријеђеним у саобраћајној незгоди, или ако му је самом потребна љекарска помоћ,

·         предузме све што је у његовој моћи да се отклоне нове опасности које могу настати на мјесту саобраћајне незгоде, омогући нормално одвијање саобраћаја и настоји да се не мијења стање на мјесту незгоде и сачувају постојећи трагови под условом да предузимање тих мјера не угрожава безбједност саобраћаја,

·         обавијести најближу полицијску станицу о саобраћајној незгоди и врати се на мјесто саобраћајне незгоде те сачека долазак службеног лица које обавља увиђај.

13.  Полиција и друга овлашћена лица дужни су да изађу на мјесто саобраћајне незгоде у којој има погинулих или повријеђених лица или је настала већа материјална штета, обаве фотографисање мјеста незгоде, направе записник о увиђају и обаве друге потребне радње, у складу са ЗОБС БиХ.

14.  Возач учесник у саобаћајној незгоди обавезан је да пријави и саобраћајну незгоду с мањом материјалном штетом, ако је штета настала другом лицу односно његовом возилу или на другој ствари.

15.  Послије саобраћајне незгоде у којој је проузрокована само мања материјална штета, возачи су дужни да одмах уклоне возила с коловоза и размијене личне податке, те попуне и потпишу образац европског извјештаја о саобраћајној незгоди. Возачи не смију напустити мјесто саобраћајне незгоде прије него што попуне и потпишу извјештај и размијене податке из овог става.

16.  Надлежни орган унутрашњих послова дужан је да изађе на мјесто саобраћајне незгоде у којој је настала мања материјална штета ако то захтјева један од учесника у саобраћајној незгоди.

17.  Члан овлашћује АМС РС да наплати трошкове превоза возила и путника у возилу од осигуравајућих организација за осигуране случајеве који су покривени појединим гарантованим чланским правима.

18.  Права чланова АМС РС важе за територије наведене у чланским правима.

19.  Услуге се реализују искључиво позивом Информативно-диспечерског центра АМС РС на број 1285 или +387 51 34 1285 од стране члана, радника АМД или полиције.

20.  Поступак остваривања чланских права провешће се у складу са Упутством о раду Службе помоћ-информације АМС РС.

21.  Право на попуст за превоз возила након саобраћајне незгоде члан има под условом да возач/члан није изазвао саобраћајну незгоду под дејством алкохола, дрога или других опојних средстава.

22.  Члану који се обратио Информативно-диспечерском центру АМС РС ради остваривања чланских права на  услугу и коме из било којег разлога није пружена гарантована услуга или му је иста наплаћена од стране пружаоца услуге из система АМС РС супротно  чланском праву, има право на накнаду штете од стране АМС РС, према усвојеном цјеновнику за конкретну услугу која му је ускраћена или наплаћена, уз подношење писменог захтјева са описом конкретног случаја и доказа да је извршио легално плаћање гарантованих услуга, те да је у поступку захтјева за услугом испоштовао све процедуре наведене у Условима за остваривање чланских права.

23.  Чланске повластице за НОВЕ ЧЛАНОВЕ које се односе на превоз возила са попустом у случају саобраћајне незгоде у Србији, Црној Гори и Хрватској могу се користити по истеку 48 часова од момента учлањења, док се остале чланске повластице могу реализовати непосредно након учлањења.

24.  Чланске повластице које се односе на превоз возила након саобраћајне незгоде  могу се остварити само под условом да је саобраћајна незгода пријављена надлежној полицијској станици у складу са ЗОБС БиХ или земље у којој се саобраћајна незгода догодила, и  приложен записник о извршеном увиђају.

25.  Пензионери, инвалидна лица и редовни студенти власници моторних возила имају право на попуст од 10 ОДСТО.

26.  Правна лица која учлањују 5 до 20 возила имају право на попуст од 10 ОДСТО, а правна лица која учлањују више од 20 возила имају право на попуст од 20 ОДСТО.

Ауто-мото савез Републике Српске