ЕВРОСТАР

ПРЕМИЈУМ

ПАКЕТ

  1. ПОЧЕТНА
  2. /
  3. ЧЛАНСКИ ПАКЕТ „ЕВРОСТАР ПРЕМИЈУМ“

60 КМ

ГОДИШЊЕ

ЧЛАНСКА ПРАВА

Право се може остварити под сљедећим условима:

• Да је возило оштећено у саобраћајној незгоди онеспособљено за даље кретање на сопствени погон, те да се не може локално поправити у року од 5 дана,

• Да је саобраћајна незгода обавезно пријављена полицији у складу са законом и приложен записник о извршеном увиђају,

• Да је незгода пријављена Информативно-диспечерском центру АМС РС на број +387 51 34 1285 ради добијања сагласности и организовања помоћи,

• Да је у тренутку саобраћајне незгоде протекло најмање 6 (шест) дана од дана учлањења (само за нове чланове),

• Да возач/члан није изазвао саобраћајну незгоду под дејством алкохола, дрога или других опојних средстава.

Право се може остварити под сљедећим условима:

• У случају квара или саобраћајне незгоде, послати професионалну службу за поправке на мјесто догађаја што је брже могуће и практично изведиво, са приоритетом поправке возила на мјесту догађаја.

• Поправка на мјесту догађаја укључује пробијене гуме, испражњен акумулатор, недостатак горива и течности, механичке или електричне кварове.


• АWP покрива услуге рада у износу до 200 евра. Све трошкове који прелазе 200 евра који су покривени ће плаћати корисник директно даваоцу услуге у складу са цјеновником АWP-а.


• Уграђени материјал и резервни дијелови падају на терет члана.

Право се може остварити под сљедећим условима:

• Ако возило не може поправити горе поменута професионална служба за поправке, АWP ће организовати да се возило превуче до најближег дистрибутера робне марке или до сљедеће гараже удаљености до 100 километара.

• АWP покрива услуге у износу до 200 евра. Све трошкове који прелазе 200 евра који су покривени ће плаћати корисник директно даваоцу услуге у складу са цјеновником АWP-а.

Право се може остварити под сљедећим условима:

• Ако поправка возила буде потрајала више од 24 часа и ако се квар, незгода или судар десио у удаљености већој од 100 километара од сталног пребивалишта корисника, АWP ће организовати хотелски смјештај до максималног ограничења од 75 евра по ноћи и по особи за временски период не дужи од трајања поправке возила, али не дужи од 3 дана.

• Трошкови доручка и остале потрошње нису укључени осим ако су укључени у цијену собе.

Право се може остварити под сљедећим условима:

• Ако поправка возила буде потрајала више од 24 часа и ако се квар, незгода или судар десио у удаљености већој од 100 километара од сталног пребивалишта корисника, АWP ће организовати замјену возила за носиоца осигурања за временски период не дужи од трајања поправке возила али ни у ком случају дужи од 3 дана до максималног ограничења од 70 евра по дану.

• Замјена возила зависи од локалне доступности.

• Уговор о изнајмљивању ће бити „једносмјерног“ типа ако се изнајмљено возило користи за повратак кући или да се заврши путовање.

• Изнајмљивање ће се одвијати на неограничену километражу и у пуној вриједности осигурања, али гориво, путарину и додатно осигурање – као што је осигурање путника, сноси носилац осигурања.

Право се може остварити под сљедећим условима:

• У случају квара који је возач сам себи нанио као што је губитак кључева, закључани кључеви, погрешно гориво, несташица горива, пробушене гуме, услуге ће бити ограничене на поправљање на мјесту и вучу.

• Ако поправка возила буде потрајала више од 24 часа и ако се квар, незгода или судар десио у удаљености већој од 100 километара од сталног пребивалишта носиоца осигурања, АWP ће сносити трошкове једне од сљедећих услуга – СМЈЕШТАЈ ДО 3 НОЋИ или ЗАМЈЕНСКО ВОЗИЛО ДО 3 ДАНА.

Право се може остварити под сљедећим условима:

• АWP ће организовати превоз корисника (укључујући путнике) или до његовог/њеног првобитног одредишта путовања на територији или до његовог/њеног уобичајеног мјеста пребивалишта ако се налази у држави у којој је возило регистровано.

• Горе наведени превоз ће се обавити возом (прве класе) или аутобусом.

• Организација (само организација) додатних услуга, које нису покривене путем чланства,
• члан прима информације о сљедећој радиони, трговцу, вулканизеру, наставку путовања итд.,

• помоћ на путу подразумијева неограничен број асистенција годишње (изузимајући БиХ), 24 часа дневно, 365 дана у години било гдје у Европи.

По основу чланског пакета „Евростар премијум“, члан АМС РС своја права остварује на подручју Европе.

АМС РС пружа помоћ на путу свом члану на основу овог Пакета, у случају саобраћајне незгоде или квара у БиХ пружа путем ауто-мото друштава из свог састава, а помоћ у континенталном дјелу Европе пружа самостално или путем асистенске куће – ИЗВРШИОЦА, на основу уговором регулисаних односа.

Куповином АМС РС чланског пакета „Евростар премијум“ постаје се члан велике породице аутомобилиста и стиче право на посебне чланске повластице на подручју цијеле Европе.

Све потребне информације као и помоћ на путу у случају саобраћајне незгоде или квара, остварују се искључиво путем Информативно-диспечерског центра АМС РС позивом на број +387 51 34 1285 за помоћ у Европи, а за помоћ у БиХ позивом на број 1285.

Обавеза члана је да се у случајевима када је потребна помоћ, обавезно наведе члански број и мјесто гдје се налази, опис квара…. Након доласка наше екипе на лице мјеста дужни су дати чланску картицу на увид, а по завршетку радова потписати одговарајући ИЗВЈЕШТАЈ. (само за БиХ).

Обрачун услуге уклањања возила с пута и превоз до одредишта заснива се на тзв. вожњи „пун-празан“.

Чланови АМС РС рад возача-механичара, долазак возила СПИ, превоз возила оштећеног у саобраћајној незгоди и попуст који остварује у случају квара возила, до износа одређеног чланским пакетом, плаћају потписом ИЗВЈЕШТАЈА о извршеним услугама на које има право.

Накнада за услугу рада са дизалицом на извлачењу изван пута није обухваћена чланским правима и ствар је договора између корисника услуге и извршиоца.

Трошкови путарине, мостарине, трајекта, тунела и сл. обрачунавају се према стварној цијени и наплаћују од корисника услуге.

Чланска права члан АМС РС остварује на основу чланске картице уз обавезно поштовање сљедећег:
1. Носилац чланства је физичка особа односно члан његове уже породице и сва права се вежу уз особу и возило члана АМС РС, као корисника услуга.

2. Члан АМС РС или члан његове уже породице остварује чланска права или чланске погодности везане уз „возило“ ако у тренутку настанка потребе за услугом управља моторним возилом или је путник у возилу и ако је у тренутку пружања услуге на мјесту пружања услуге. Изузетно члан не мора бити на мјесту пружања услуге ако му је потребна љекарска помоћ или из других објективних разлога.

3. Важност АМС РС чланских права престаје 12 мјесеци од дана учлањења.

4. Чланови уже породице, у смислу кориштења одређених бесплатних права, су супружник и дјеца, а право остварују само по основу возила члана.

5. Техничке погодности односе се на унапријед одређено возило у власништву члана, а у случају промјене возила обавезно се јавите АМС/АМД гдје сте се учланили како би право на техничке погодности пренијели на друго возило у власништву члана.

6. Техничке погодности су услуге поправке и превоза возила дате у чланским правима.

7. Нови члан је лице које се први пут учлани или лице које је имало прекид чланства дужи од 30 дана.

8. Стари члан је онај члан АМС РС који је обновио чланство најкасније 30 дана од истека претходног чланства.

9. Обавеза члана је да даје тачне податке о себи и члановима своје породице у случајевима када се то захтјева.

10. Возило, у смислу коришћења појединих бесплатних права на услуге, је возило (мотоцикл, путнички аутомобил, комби возило до 9 сједишта или „motor home“) у власништву члана, односно возило којим се у тренутку незгоде превозио члан АМС РС.

11. Члан, власник чланске карте, овлашћује АМС РС да може да регресира трошкове од осигуравајућих организација за осигуране случајеве који су покривени појединим гарантованим чланским правима.

12. Права чланова АМС РС важе за територије наведене у чланским правима.

13. Члану који се обратио Информативно-диспечерском центру АМС РС ради остваривања чланских права на бесплатну услугу и коме из било којег разлога није пружена гарантована услуга или му је иста наплаћена од стране пружаоца услуге из система АМС РС, има право на накнаду штете од стране АМС РС, према усвојеном цјеновнику за конкретну услугу која му је ускраћена или наплаћена, уз подношење писменог захтјева са описом конкретног случаја и доказа да је извршио легално плаћање гарантованих бесплатних услуга, те да је у поступку захтјева за услугом испоштовао све захтјеве наведене као услов за остваривање чланских права.

14. Чланске повластице за НОВЕ ЧЛАНОВЕ могу се користити по истеку 48 часова од момента учлањења, за услуге у БиХ, а након шест дана за Европу.

15. Чланске повластице које се односе на бесплатан превоз возила након саобраћајне незгоде могу се остварити само под условом да је саобраћајна незгода пријављена надлежној полицијској станици и приложен записник о извршеном увиђају, те да члан није био пијан или под утицајем дрога или других опојних средстава.

Ауто-мото савез Републике Српске